مجلس شورای اسلامی

نامه مدیر عامل شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز به وزات تعاون در خصوص ماده 5 قانون تاسیس شرکتهای توسعه عمران شهرستانی

/post-142
مکاتبه مدیر عامل شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز با دفتر تعاونی های خدماتی در خصوص مشخص شدن نحوه استفاده از ظرفیت ماده 5 قانون تاسیس شرکت های توسعه عمران شهرستانی