مراحل تشکیل

مراحل تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

/post-16/

ردیف شرح وضعیت تاریخ انجام 1 ارائه درخواست اولیه تشکیل تعاونی توسط حداقل هفت نفر از متقاضیان انجام شد 1396/03/15 2 معرفی سه نفر بعنوان هیئت موسس و یکنفر به عنوان نماینده هیئت موسس جهت پیگیری تشکیل تعاونی انجام شد 1396/03/15 3 ارائه طرح پیشنهادی انجام شد 1396/03/15 4 تکمیل فرم متقاضیان تشکل...