مهدیشهر

انجام مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار مطهر شهدای شهرستان سیرجان

/post-42
شرکت توسعه وعمران شهرستان سیرجان با همکاری اداره تعاون شهرستان مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار مطهر شهدای شهرستان را برگزار نمود.