وزارت تعاون

با مصوبه هیئت وزیران، یک بند به اساسنامه شرکت‌های توسعه و عمران اضافه شد.

/post-129
به جهت رفع یکی از موانع بزرگ شرکت‌های توسعه و عمران در مسیر انجام  فعالیت‌های اقتصادی بند 10 به ماده 3 اساسنامه شرکت‌های توسعه و عمران  شهرستانی اضافه شد.