وصول مطالبات

مکاتبه جهت دریافت قسمتی از مطالبات شرکت توسعه و عمران از شرکت گردشگری چالیدره

/post-127
نزدیک به 2 سال تاخیر در پرداخت مطالبات به حق شرکت توسعه و عمران نشانه چیست؟