پژوهش

تعاون و خواستگاه اجتماعی آن در کشور

/post-46
اجتماعی زیستن از جمله  ویژگی‌های فطری انسان است. تشکل‌های قومی و  قبیله‌ای، ملی و مذهبی و عقیدتی  و سیاسی و امروز تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و  تخصصی پس از تشکل خانواده، از  دیگر مظاهر فطری بشر در نیل به زندگی  اجتماعی برای همزیستی و همیاری و  همکاری است.