چالی دره

عقد قرارداد با شرکت گردشگری نمونه چالیدره

/post-103
در تاریخ سوم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و هشت قرارداد شماره 422 فی  مابین شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز با شرکت گردشگری  نمونه چالیدره امضاء شد. موضوع قرارداد عبارت است از بهره برداری از 5 غرفه  به شماره های 6،17، 25، 33 و 35 به مدت یکسال از تاریخ 97/12/15  لغایت  98/12/15