چشم انداز

اهداف و چشم انداز شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز

/post-140
تعاونی می­تواند برای تحقق اهداف موضوع ماده (2) این اساسنامه، در چارچوب  قوانین مندرج در ماده (1) قانون تأسیس فعالیت نماید، مشروط به اینکه طرح  دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و درصورت نیاز به اخذ مجوز فعالیت از  دستگاههای ذیربط، مجوز آن دریافت شده باشد موارد زیر نیز جزء فعالیتهای  مجاز تعاونی تعیین می­شود.