کارآفرین

کودکان خود را کارآفرین کنید!

/post-83
ما می‌توانیم به دانش آموزانمان در مدرسه آموزش کارآفرینی دهیم و به آن‌ها  بیاموزیم که موفق شوند. می‌توانیم یک دانش آموز را برای ساخت سیستم عامل ها  آماده کنیم. به او اعتماد به نفس بدهیم و قدرت تشخیص الگوهای پیروزی و  شکست را به او آموزش دهیم. ما می‌توانیم از او یک کارآفرین بسازیم.